رئیس ستاد برگزاری کنگره: دکتر پیام محبی

 دبیر علمی کنگره: دکتر فریبرز معیر

دبیر اجرایی کنگره: دکتر آیدین کسالایی

 مدیر نمایشگاه:  سعید جباری 

مدیربازرگانی نمایشگاه: شهرام باقری

Back to top