• شروع به کار بخش دریافت خلاصه مقالات، 1 اسفند ماه 1395
  • آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 10مرداد ماه 1396
  • اعلام نتایج داوری در سایت : 10شهریور ماه 1396
  • مهلت ثبت نام نویسندگان مقالات پذیرفته شده : 15 شهریور ماه 1396
  • درج برنامه کنگره در سایت : 25 شهریور ماه 1396

  • مهلت ثبت نام و درخواست غرفه نمایشگاه:  30 مرداد 1396
  • جانمایی نهایی غرف نمایشگاه:  30 شهریور
  • تحویل سالن جهت غرفه سازی:  9 مهر
  • مراسم افتتاحیه وشروع به کار کنگره و نمایشگاه  : 11مهرماه 1396

Back to top